Vacancy

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धि सुचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७३.०१.०१ )

पुनर्जागरण समाज नेपालले गरिवी निवारण कोषको सहयोगमा पर्सा विल्लाका अलौं, लालपर्सा, लखनपुर गाविसहरु र विरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गरिवी निवारण कोष कार्यक्रम संचालन गरिरहेकोछ।यस कार्यक्रमको लागि पुनर्जागरण समाज नेपाललाई एक जना कार्यक्रम संयोजक पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक उम्मेदवारले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र दरखास्त पेश गर्न यो आवह्वान गरिन्छ 

आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अनुभव 

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयवाट स्नातक तह वा सो सरहको मान्यता हासिल गरि सामाजिक परिचालन, सहकारी व्यवस्थापन,संजाल परिचालन, उद्यम प्रवर्धन,क्षमता अभिवृद्धि, जिविकोपार्जन, परियोजना विकास तथा कार्यान्वयन र सममाजिक विकासमा कम्तीमा ३ वर्ष अनुभव भएको वा स्नाकोत्तर उतिर्ण गरि उक्त क्षेत्रमा २ वर्ष अनुभव भएको हुनु पर्नेछ । कृषि तथा पशु विज्ञान, वन, प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन, जीव विज्ञान आदिमा स्नातक गरेकालाई विषेश प्राथमिकता दिईनेछ ।

  •  स्थानीय निकाय लगायत अन्य सरकारी, गैर सरकारी संस्था वा समुदायमा आधारित संस्थामा कार्य गरेको अनुभव भएको
  • समन्वय, सहजीकरण, संचार तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्वन्धि व्यवहारिक ज्ञान र सिप भएको  
  • प्रतिवेदन लेखन सिप, कम्प्युटर सम्वन्धि ज्ञान भएको (MS World, Excel, Power Point) जानेको हुनुपर्नेछ

दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

  • हस्त लिखित निवेदन 
  • वायोडाटा
  • शैक्षिक योग्यता, अनुभव र तालिमका प्रमाणपत्रहरु
  • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो

 निविदेन पेश गर्ने स्थानः

पुनर्जागरण समाज नेपाल, बालकोट हाईट-१, भक्तपुर, फोन ०१ ६६३२८२१, ०१ ६६३०४८९

वा

पुनर्जागरण समाज नेपालको फिल्ड कार्यालय, तेजारथटोल-१६ विरगंज,पर्सा

 फोन ९८१९२७३०५४

 

 

 

 

Click to download file